Thesis Ugent Rechten

Informatie over de vormelijke opbouw, paginanummering, lettertype, voetnoten enzomeer kan men terugvinden door het volgen van deze link.Wat het aantal exemplaren betreft die analoog ingediend moeten worden: in normale gevallen 2 exemplaren; 3 indien men ook een copromotor heeft.Uitzonderlijk kan je toch van masterproefdomein veranderen in de eerste fase van de master (en enkel in de eerste fase van de master) tot uiterlijk de derde woensdag van het eerste semester (samenvallend met de ISP-periode). Houd er rekening mee dat de verzoeken uiterlijk twee dagen na de deadline (aan het eind dus van de derde week van het eerste semester) behandeld zullen worden, wat vrij laat kan zijn.

Dat is momenteel mogelijk voor de concepten "Prak Si S" en "Ius Start", waarvan men kennis kan nemen door het volgen van de link naar een specifieke informatiepagina.

Op dezelfde pagina leest men ook nog een korte duiding over het concept "moot court".

Naast de specifieke bepaling hierover in het bovengenoemde reglement (art.

9) wordt in het bijzonder de aandacht gevestigd op de te respecteren vormvereisten.

Deze studenten kunnen ervoor opteren in hetzelfde masterproefdomein te blijven, maar dienen daarvoor een algemeen verzoekschrift in te vullen (zie elders op het studentenportaal) uiterlijk voor vrijdag 27 september 2019 om 08.00 uur.

Zowel voor de keuze van werkcolleges en seminarie als voor de keuze van de masterscriptie deel 1: onderzoeksproject (en dus de keuze van het masterproefdomein) MOET de student verplicht deelnemen aan de facultaire verdeelprocedure die aanvangt met het kenbaar maken van de keuzes via deze link (link beschikbaar bij de aanvang van het academiejaar) en dit vanaf de eerste maandag van het academisch jaar (14.30 uur) tot de daaropvolgende maandag (08.00 uur).Een goed informatiebron hiertoe zou de TOLEDOcommunity "Masterproefonderwerpen Rechten 2019-2020" kunnen zijn, waar sommige masterproefdomeinen informatie posten omtrent de specifieke masterproefonderwerpen die zullen kunnen behandeld of toegewezen worden.Studenten die vorig academiejaar niet geslaagd waren worden verondersteld de keuzeprocedure opnieuw te doorlopen (en dus toch eventueel een nieuw masterproefdomein toegewezen te worden).Hieronder wordt de lijst van de masterproefdomeinen voor de periode 2019-2021 weergegeven, waarbinnen studenten voor de komende twee jaar aan de masterscriptie zullen werken.Voor studenten van de afstudeerrichting onderzoeksmaster rechten gelden afzonderlijke afwijkende bepalingen.Studenten die deelname aan Prak Si S (een alternatieve masterproefinvulling met stages) ambiëren moeten toch verplicht deelnemen aan de keuzeprocedure voor het bepalen van de masterscriptie deel 1: onderzoeksproject (en dus masterproefdomein) omdat zij nog een selectieprocedure moeten passeren en dus niet zeker zijn dat zij aan Prak Si S zullen mogen deelnemen.Ook in geval zij - om welke reden ook - niet meer deelnemen aan Prak Si S gedurende het verloop van hun masteropleiding, vallen zij terug op die keuze voor het masterproefdomein. Een ander domein is enkel nog mogelijk indien er nog plaats is (of een plaats vrij komt).Van Langenhove mag – met het oog op het afwerken van zijn thesis – de bibliotheek van de faculteit Rechten acht uur per week betreden. Begin januari wist Het Nieuwsblad te melden dat de omstreden opiniemaker nog steeds offi­cieel lid is van de nieuwe raad van bestuur van de universiteit.“Maar door een tijdelijke ordemaatregel mag hij de UGent-gebouwen niet betreden en kan hij dus ook niet zetelen. Intussen blijft zijn zitje leeg omdat zijn plaatsvervanger zich heeft teruggetrokken”.“De tuchtcommissie voor studenten onderzoekt momenteel de kwestie in alle onafhankelijkheid en formuleert op basis van het onderzoek een advies over een eventuele tuchtsanctie.Het eerste deel van de masterproef bestaat uit twee werkcolleges (Masterproef deel I, a en Masterproef deel I, b, telkens 3 studiepunten) en een seminarie (Masterproef deel I, c, 4 studiepunten) welke in principe in de eerste fase van de master in de rechten gevolgd worden.Meer informatie over werkcolleges en seminaries en de inschrijvingsprocedure daartoe wordt elders op dit studentenportaal aangeboden.

SHOW COMMENTS

Comments Thesis Ugent Rechten

The Latest from avt-mig.ru ©